admin@carabest.com

ویلا پیش ساخته ۵۰ تا ۱۵۰ متر

طرح های پیشنهادی ساختمان های پیش ساخته و ویلا پیش ساخته

ویلا پیش ساخته

UPVC

پنجره

۵۵m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۵۵D1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

 تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

 تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ویلا پیش ساخته

UPVC

پنجره

۵۶٫۵m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۵۶F1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

 تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ساختمان هایش پیش ساختهتوجه!در عکس بالا نما از چوب است و لی در ساخت نما از فایبر سمنت خواهد بود و به هیچ عنوان از چوب استفاده نمی شود و برای ساخت سازه  از فولاد استفاده می‌شود

UPVC

پنجره

۶۰m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۶۰D1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ویلا پیش ساختهتوجه! نما از فایبر سمنت خواهد بود و به هیچ عنوان از چوب استفاده نمی شود و برای ساخت سازه  از فولاد استفاده می‌شود

UPVC

پنجره

۸۵m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۸۵D1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

 تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

 تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ویلا پیش ساخته

UPVC

پنجره

۸۵m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۸۵F1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

 تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

 تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ویلا پیش ساختهتوجه!در عکس بالا نما از چوب است و لی در ساخت نما از فایبر سمنت خواهد بود و به هیچ عنوان از چوب استفاده نمی شود و برای ساخت سازه  از فولاد استفاده می‌شود

UPVC

پنجره

۸۷m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۸۷D1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

 تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

 تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ویلا پیش ساخته

UPVC

پنجره

۹۴m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۹۴F1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

 تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

 تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ویلا پیش ساخته

UPVC

پنجره

۱۰۰m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۱۰۰D1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

 تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

 تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ویلا پیش ساخته

UPVC

پنجره

۱۰۵m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۱۰۵D1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

 تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

 تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ویلا پیش ساخته

UPVC

پنجره

۱۱۳m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۱۱۳D1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

 تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

 تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ویلا پیش ساختهتوجه!در عکس بالا نما از چوب است و لی در ساخت نما از فایبر سمنت خواهد بود و به هیچ عنوان از چوب استفاده نمی شود و برای ساخت سازه  از فولاد استفاده می‌شود

UPVC

پنجره

۱۱۳m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۱۱۳D2

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ویلا پیش ساختهتوجه!در عکس بالا نما از چوب است و لی در ساخت نما از فایبر سمنت خواهد بود و به هیچ عنوان از چوب استفاده نمی شود و برای ساخت سازه از فولاد استفاده می‌شود

UPVC

پنجره

۱۱۷m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۱۱۷D1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

 تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

 تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ویلا پیش ساخته

UPVC

پنجره

۱۲۰m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۱۲۰D1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

 تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

 تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ویلا پیش ساخته

UPVC

پنجره

۱۳۴m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۱۳۴D1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ویلا پیش ساخته

UPVC

پنجره

۱۴۲m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۱۴۲F1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

 تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

 تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ویلا پیش ساخته

UPVC

پنجره

۱۴۵m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۱۴۵F1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف

ویلا پیش ساخته

UPVC

پنجره

۱۵۰m²

مساحت ویلا پیش ساخته

 ضد سرقت  درب ورودی

۱۵۰F1

Plan code
 تیک  تاسیسات برقی

  LSF : ساختمان های پیش ساخته ال اس اف

نوع سازه

تیک  لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب

فایبر سمنت (طرح و رنگ مورد نظر شما)

نما ویلا

تیک  عایق

پارکت/سرامیک درجه یک

پوشش کف